۱۰ تیر ۱۳۸۸

عوامل موثر از جمله ایمنی در انتخاب شکل تقاطع غیر همسطح

در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮي ﺗﺼﺎدﻓﺎت درﺗﻘﺎﻃﻌﺎت ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﻛﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ وﺳـﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴـﻪ در ﺗﻘﺎﻃﻌﺎت ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺧﻮرد و ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. وﻗﺘﻲ ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﻴﺖ ﻳـﻚ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد، ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻘﺎﻃﻊ

0
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸

طراحی هندسی

آرام ساز ترافیک علائم افقی و عمودی افزایش بهره وری معابر نگهداری زمستانی معابر

0
۲۴ فروردین ۱۳۸۸

محل گذر عابرین در میادین و میزان تاثیر آن بر پارامترها

محل گذر عابرین در میادین و میزان تاثیر آن بر پارامترهای ترافیکی : در این مقاله به موارد زیر پرداخته می شود: ۱-استانداردهای مربوط به محل گذرگاههای عرضی عابر پیاده ۲-بررسی و شبیه سازی وضعیت موجود میدان ولیعصر بر حسب نمونه ۳-بررسی میزان تاثیرات بعد از اصلاح محل گذر عابر

0