حرکت پرشتاب در “مسیر اشتباه” ما را از هدف دور می کند.

سایت ttic.ir دو هدف را دنبال می کند:

  1. ارائه نگرش های صحیح به مسائل حمل و نقل و ترافیکی: این موارد را عمدتا در لینک مباحث مهم ترافیکی می توانید ملاحظه فرمایید.
  2. ارائه دانش ترافیکی و مسائل روز این علم: بقیه سایت به این موضوع اختصاص دارد.

از آنجائیکه بند ۲ روشن است، در ارتباط با بند ۱،یعنی نگرش های صحیح به مسائل حمل و نقل و ترافیکی، توضیحاتی ارائه می نماییم. فرض کنید برای حل مشکل ترافیک یک شهر یا برنامه ریزی برای جلوگیری از مشکل ترافیک در یک شهر، نیاز باشد از نقطه ی A به B حرکت کنیم.

مسلماً اگر مسیر حرکت را درست انتخاب نکنیم و از A به سمت نقطه ی C یا D حرکت کنیم ، هرگز به هدف نخواهیم رسید و دائما از نقطه B دورتر می شویم و هرچه سریعتر حرکت کنیم، با سرعت بیشتری از هدف دورتر می شویم. موضوعات حمل و نقل و ترافیکی از آن گروه موضوعاتی هستند که آن در آنها احتمال بروز اشتباه در تشخیص مسیر، فراوان است. برخی از موضوعاتی که از بدیهی ترین راه حلهای رفع مشکل ترافیک به نظر می رسند، جزو بدترین انتخاب ها می باشند كه معضل ترافیک را در آینده افزایش می دهند. اقدامات منفي بسياري وجود دارند كه مردم آن را مثبت مي پندارند ، از جمله : ساخت و توسعه خیابانها و بزرگراه ها، افزایش تعداد پارکینگ ها در مرکز شهر، حذف پارک حاشیه ای از معابر، حذف تقاطع ها و افزایش سرعت حرکت خودروها، تعریض معابر و بسیاری موضوعات دیگر از مقولاتی هستند که عامه مردم و برخي متخصصین که بر اساس دانش چند دهه قبل دنیا فکر می کنند، اینها را از جمله شیوه های حل مشکل ترافیک می دانند ، در حاليكه چنين نيست.
با مطالعه لینک “مباحث مهم ترافیکی” ملاحظه خواهید فرمود که نگرش امروز دنیا به این مسائل فرق کرده است و متعجب خواهید شد که هم اکنون درصد بالایی از پروژه های اجرایی در شهر های ما در مسیر اشتباه قرار دارند و ترافیک زا می باشند، پس در این سایت دو هدف عمده تغییر نگرش و افزایش دانش حمل و نقل و ترافیکی را دنبال می کنیم . امروزه انسان محوري (پياده مدار كردن شهرها) و توجه به حمل و نقل همگاني در راس برنامه هاي كشورهاي پيشرفته قرار دارد.