هوایی

تحول در هوانوردي با ساخت فرودگاه هاي دايره اي در پروژه Endless runaway

پروژه Endless runaway پروژه اي است که در آن باند فرودگاه ها به صورت دايره شکل ساخته خواهد شد و اين باند مزاياي زيادي نسبت به باندهاي کنوني خواهند داشت که از بين آن ها مي توان به ظرفيت بيشتر و امکان پرواز و فرود هواپيماها در جهات مختلف در آن اشاره کرد.
کليک – پروژه Endless runaway چيست؟ اين پروژه چه زماني به صورت رسمي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت؟ آيا اين پروژه مي تواند مشکلات فرودگاه هاي امروزي را برطرف کند؟ در ادامه با ما باشيد تا به پاسخ اين سوالات برسيد. پروژه Endless runaway پروژه اي است که مرکز هوا و فضاي هلند سرپرستي آن را بر عهده دارد. هدف از اجراي اين پروژه کاهش فضاي مورد نياز باند فرودگاه ها و کاهش انتشار گاز دي اکسيد کربن است. بدون ترديد اين پروژه تحول عظيمي در صنعت هوانوردي ايجاد خواهد کرد.
پروژه Endless runaway چيست؟
در اين پروژه باند فرودگاه به شکل دايره اي ساخته مي شود و به اين صورت تمام فعاليت هاي عملياتي و ساخت و ساز فرودگاه ها تحت تاثير شکل و ساختار اين باند جديد قرار مي گيرند. همانطور که گفتيم اين پروژه با سرپرستي سازمان هوا و فضاي هلند در مرحله تحقيق و توسعه است. در حال حاضر چند مرکز تحقيقاتي تحت سرپرستي مرکز هوا و فضاي هلند در حال تحقيق و بررسي در مورد اين پروژه هستند و علاوه بر محققان هلندي، محققاني از کشورهاي اسپانيا، آلمان، فرانسه و لهستان نيز در اين پروژه مشارکت دارند. بخشي از منابع مالي مورد نياز اين پروژه توسط کميسيون اروپا تأمين شده است. اعضاي کميسيون اروپا معتقد هستند که حمل و نقل در دهه پيش رو از اهميت زيادي برخوردار خواهد بود و اين پروژه مي تواند نقش به سزايي در پيشبرد حمل و نقل هوايي داشته باشد. با نگاهي به تصوير زير به خوبي متوجه ساختار باند فرودگاه در اين پروژه مي شويد.

 

 

در اين پروژه باند فرودگاه به شکل يک دايره بسيار بزرگ ساخته مي شود که پرواز و فرود هواپيما در هر نقطه اي از آن مي تواند بدون محدوديت انجام شود. هواپيما مي تواند در اين باند منحصر به فرد، آزادانه و در هر جهتي پرواز کند. قطر اين دايره بسيار بزرگ، ۳٫۵ کيلومتر است و کل طول آن ۱۰ کيلومتر است. يکي از مزاياي اين باند جديد اين است که هنگام فرود هواپيما، مسافران احساس نمي کنند که در يک ترن هوايي نشسته اند و مانند قطاري که در يک مسير منحني حرکت مي کند، حداکثر فشار ۱٫۲ گرم احساس مي شود. هواپيما براي يک فرود معمولي بايد در گوشه اي از باند فرودگاه فرود بيايد که فقط کمي منحني باشد.
پرواز و فرود هواپيماها در باندهاي متداول فقط در جهت هاي ثابت انجام مي شود؛ بنابراين پرواز و فرود هواپيماها تنها در جهت هاي محدودي مي تواند انجام شود و ممکن است پرواز و فرود هواپيما در شرايط طوفاني با مشکل مواجه شود. از سويي ديگر اين موضوع باعث مي شود ظرفيت باند براي پرواز و فرود هواپيماي مختلف نيز محدود شود؛ اما در مورد باند دايره اي شکل اين چنين نيست و خلبان در هنگام فرود هواپيما آزادي کامل دارد. خلبان مي تواند در اين باند جديد هنگام وزش بادهاي شديد نقطه اي را انتخاب کند که باد از طرف چپ و راست مسير نوزد و تنها در جلوي هواپيما بوزد. اين موضوع مي تواند ظرفيت باند براي فرود و پرواز تعداد بيشتري از هواپيماها را نيز افزايش دهد.
پرواز و فرود هواپيما در اين باند دايره اي شکل به چه صورتي انجام مي شود؟
همانطور که گفتيم خلبان مي تواند در اين باند جديد نقطه اي را براي پرواز انتخاب کند که باد مخالف از طرف چپ و راست مسير نوزد؛ اما در صورتي که باد با سرعت کمي بوزد، پرواز و فرود هواپيما مي تواند از هر نقطه اي از دايره باند انجام شود. مي توان گفت که خلبان مي تواند در هنگام فرود با توجه به مبدا سفر و در هنگام پرواز با توجه به مقصد سفر، بهترين نقطه براي فرود يا پرواز را انتخاب کند.
ساختار باند دايره اي شکل در پروژه Endless runaway به صورت منحني است و اين انحنا از قسمت داخلي باند از يک سطح صاف شروع مي شود و تا قسمت هاي بيروني آن ادامه پيدا مي کند و شيب منحني در قسمت هاي بيروني تر به تدريج افزايش پيدا مي کند. هنگامي که هواپيما پرواز خود را آغاز مي کند، به دليل نيروي گريز از مرکز، از قسمت داخلي باند فرودگاه به قسمت بيروني آن حرکت مي کند تا پرواز به صورت کامل انجام شود.

 

يک هواپيماي در حال فرود با توجه به سرعت خود در نقطه اي مشخص از دامنه منحني باند فرود خواهد آمد و در هنگام فرود به تدريج از سرعت خود مي کاهد و به سمت پايين حرکت مي کند. در صورتي که هواپيما در ارتفاع بسيار بالايي از منحني فرود بيايد، شکل باند باعث مي شود هواپيما طوري در باند هدايت شود که در مسير درست خود قرار گيرد و چنانچه هواپيما در ارتفاع بسيار پاييني از منحني فرود بيايد، به سمت بيروني باند هدايت مي شود. طبق محاسبات انجام شده، در صورتي که عرض باند ۱۴۰ متر باشد، عمليات پرواز و فرود با امنيت کامل انجام مي شود. در دهه ۱۹۶۰ يک مسير منحني شکل ساخته شد و يک پرواز آزمايشي با استفاده از هواپيماي ها نظامي انجام شد. خلبانان اين هواپيماها اذعان کردند که استفاده از زاويه منحني باند فرودگاه براي آن ها آسان بوده است و هواپيماي آن ها به راحتي به مسير درست هدايت شده است. لازم به ذکر است که خلبانان در ابتدا با اين باند جديد آشنايي زيادي نداشتند؛ اما در مدت کوتاهي به اين مسير منحني عادت کردند.
مزاياي باند دايره اي شکل نسبت به باندهاي کنوني چيست؟
ظرفيت اين باند دايره اي شکل، حداقل چهار برابر فرودگاه هايي است که داراي چهار باند هستند. اين در حالي است که طول اين باند دايره اي شکل، با طول سه باند متداول برابر است. در ضمن به دليل اينکه ورود و خروج هواپيماها از اين باند به صورت صاف و مستقيم انجام مي شود، زمان پروازها هواپيماها در محيط اطراف فرودگاه باند به ميزان قابل توجهي کاهش پيدا مي کند که مي تواند منجر به کاهش انتشار گاز دي اکسيد کربن توسط هواپيماها شود. در ضمن چندين هواپيما مي توانند به صورت همزمان از اين باند استفاده کنند.
همچنين اين باند مي تواند در منطقه اي به دور از مناطق مسکوني ساخته شود. مي توان مسيرها را طوري طراحي کرد که از مناطق مسکوني به دور باشند و يا مي توان باند را به صورتي طراحي کرد که افرادي که در اطراف فرودگاه زندگي مي کنند، همان ميزان صدايي را تحمل کنند که در مناطق اطراف فرودگاه هاي معمولي شنيده مي شود.
يکي از مزاياي ديگر اين باند جديد اين است که ساختمان هاي فرودگاه ها مي توانند در مرکز آن ساخته شوند. طبق تخمين هاي انجام شده، يک فرودگاه بزرگ مانند فرودگاه پاريس به راحتي مي تواند در مرکز اين باند که فضاي اشغال شده توسط آن، يک سوم فضاي مورد نياز براي فرودگاه هاي کنوني است، جاي گيرد.
چالش هاي پيش روي اين پروژه انقلابي چيست؟
هزينه ساخت اين باند نسبت به باندهاي متداول کنوني بيشتر است. به دليل اينکه عرض اين باند نسبت به باندهاي متداول بيشتر است، از بتن بيشتري هم بايد در ساخت آن استفاده شود. در ضمن به دليل اينکه در اين باند بايد يک ساختار منحني شکل زاويه دار ايجاد شود، فرايند ساخت آن پيچيده تر است. طبق تخمين هاي انجام شده، هزينه ساخت اين باند ۱٫۵ برابر باندهاي معمولي خواهد بود.
يکي از چالش هاي بزرگ ديگر براي ساخت اين باند، امنيت آن است. اعضاي تيم تحقيقاتي در تمام مراحل شبيه سازي و محاسبات، امنيت را به عنوان يک اصل مهم درنظر گرفته اند. بخش اعظمي از نظرات مطرح شده در مورد اين پروژه، با امنيت آن در ارتباط است و تيم تحقيقاتي هم تمام سعي خود را مي کنند که اين پروژه با امنيت کامل انجام شود و گام به گام اين پروژه را با دقت کامل انجام مي دهند. يکي از مراحل اين پروژه پروازهاي آزمايشي شبيه سازي شده است. محققان قادرند در طول پروازهاي آزمايشي شرايط را کنترل کنند و تمام موارد مرتبط با امنيت را مورد بررسي و آزمايش قرار دهند.
روند انجام پروژه در چه مرحله اي است؟
تا کنون يک طرح مفهومي براي اين پروژه ايجاد شده است و طراحي فرودگاه و فرايندهاي مختلف به صورت کامل انجام شده است. در ضمن تاکنون شبيه سازي هايي نيز انجام شده است و از يک شبيه ساز پرواز که با کمک کامپيوتر ايجاد شده است و يک شبيه ساز مرکز کنترل ترافيک هوايي استفاده شده است تا مشخص شود پروژه در چه مواردي بايد با عمليات هاي پرواز و فرودي که در حال حاضر انجام مي شوند و همچنين فرايندهاي متداول کنوني، مطابقت داشته باشد. در ضمن در صورتي که اقدامات توسعه دهنده جديد مورد نياز باشد، در هنگام استفاده از اين شبيه سازها مشخص خواهد شد. محققان در آزمايشات خود يک پرواز و فرود شبيه سازي شده با استفاده از يک هواپيماي بوئينگ ۷۴۷ در سخت ترين شرايط ممکن انجام داده اند.
همچنين يک هواپيما بر اساس فناوري هاي آينده صنعت هواپيماسازي طراحي شده است که مي تواند براي استفاده در باند دايره اي شکل بهينه سازي شود. در ضمن شبيه سازي هاي زيادي در شبيه ساز کنترل ترافيک هوايي صورت گرفته است و اين بار هم شبيه سازي ها در سخت ترين شرايط ممکن شده است. در يکي از شبيه سازي ها پر ترافيک ترين روز فرودگاه CDG پاريس شبيه سازي شد تا بررسي شود آيا در صورت استفاده از باند دايره اي شکل، کنترل چنين ترافيکي ممکن است يا نه. نتيجه مثبت بود. همچنين ايجاد ابزارهاي جديد براي کنترل ترافيک هواپيماهايي که در جهات مختلف پرواز مي کنند و يا فرود مي آيند، نيز ضروري است. طراحي هاي اوليه اين ابزارها انجام شده است.
اولين باند دايره اي شکل در چه زماني مورد بهره برداري و استفاده قرار خواهد گرفت؟
همانطور که متوجه شديد اين پروژه يک پروژه کاملا مبتکرانه است و هدف محققان اين است که اين پروژه را تا سال ۲۰۵۰ به سرانجام برسانند؛ اما طبق اطلاعاتي که اخيرا دريافت شده است، اين پروژه زودتر از اين زمان محقق خواهد شد. البته طبق پيش بيني هاي انجام شده، روند تکميل اين پروژه ۲۰ سال طول خواهد کشيد.
در سال ۲۰۱۷ چه اقداماتي در راستاي انجام شده است؟
در سال جاري شبيه سازي هايي با استفاده از کامپيوتر انجام شده است و يک سري پرواز آزمايشي شبيه سازي شده نيز صورت پذيرفته است، در ضمن پهپادهايي نيز در مسيرهاي منحني کنوني که همانند مسيرهاي آزمايشي براي مسابقات خودروها است، با سرعت زياد و با امنيت کامل مورد آزمايش قرار گرفته اند. در ضمن يک ويديوي مرتبط با اين پروژه نيز منتشر شده است که براي انتشار آن زحمت زيادي کشيده است. اعضاي تيم تحقيقاتي به نظرات مفيد مردم توجه ويژه اي دارند و سعي مي کنند آن ها را در تحقيقات خود درنظر بگيرند. برخي از افراد اين سوال را مطرح کرده اند که عملکرد هواپيما در اين باند دايره اي شکل به چه صورتي خواهد بود. محققان نيز در مطالعات خود به اين مساله توجه ويژه اي دارند. محققان آزمايشات زيادي در محيط هاي شبيه سازي شده انجام داده اند و در آن ها به موارد مختلف مرتبط با امنيت نيز توجه زيادي شده است. محققان نتايج مختلفي از اين آزمايشات به دست آورده اند و قصد دارند طراحي هاي خود را بر نيز بر اساس همين نتايج انجام دهند.
مرحله بعدي تحقيقات محققان انجام پروازهاي آزمايشي واقعي است. محققان قصد دارند با انجام پروازهاي آزمايشي به اين نتيجه برسند که عملکرد هواپيما در هنگام پرواز از باند دايره اي و فرود بر روي آن مخصوصا در شرايط آب و هوايي مختلف به چه صورتي است. محققان براي دستيابي به نتايج مورد نظر خود، بايد پروازهاي آزمايشي زيادي انجام دهند. مرحله بعدي تحقيقات انجام پروازهاي آزمايشي در شرايط اضطراري است. انجام پروازهاي آزمايشي براي بررسي شرايط مختلف اضطراري، در محيط هاي کاملا کنترل شده اي انجام خواهد شد که تمام موقعيت ها در اين محيط ها از پيش برنامه ريزي شده اند.
طبق پيش بيني هاي انجام شده احتمالا در اين پروازهاي آزمايشي از پهپادهايي استفاده خواهد شد که وزن آن ها تا ۳۰۰ کيلوگرم هم هست و داراي بال ثابت هستند. اين پهپادها در مسيرهاي منحني کنوني که همانند مسيرهاي آزمايشي مسابقات خودروها طراحي شده اند، مورد آزمايش قرار خواهند گرفت. سپس در پروازهاي آزمايشي از هواپيماهايي که توسط خلبان ها هدايت مي شوند، استفاده مي شود و سپس باندهاي دايره اي بر اساس محاسبات انجام شده و نتايج به دست آمده از پروازهاي آزمايشي، به صورت آزمايشي ايجاد و آزمايش خواهند شد. پس از اينکه تمام اين مراحل با موفقيت انجام شد، توسعه باندهاي دايره اي شکل با جديت ادامه پيدا خواهد کرد و در نهايت پس از انجام تمام اقدامات امنيتي لازم، باندهاي دايره شکل اصلي ايجاد خواهند شد و عمليات اصلي پرواز و فرود هواپيماها در آن ها آغاز مي شود. البته انجام تمام مراحل و اقدامات مذکور، چندين دهه طول خواهد کشيد و همانطور که گفته شد، پيش بيني مي شود پروژه Endless runaway در سال ۲۰۵۰ براي نخستين بار اجرايي شود.

منبع: خبرگزاری آریا

مطلب قبلی

ساخت اولین وسیله نقلیه دو منظوره بدون راننده جهان در چین

مطلب بعدی

طرح جامع حمل و نقل کشور (1382)

TTIC

TTIC

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *